Kultura studencka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Historia i współczesność

58,00

wyd. 1, 2020, 244 s.
format B5, oprawa twarda
ISBN 978-83-66602-03-8

Niniejsza monografia opisuje historię kultury studenckiej i procesów zachodzących w sferze kultury jako ważny element kształcenia i wychowania studentów w Wyższej Szkole Rolniczej – Akademii Rolniczej – Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w latach 1953–2012. Postawiono w niej tezę, że kultura studencka jest integralną częścią misji uczelni i w sposób kreatywny kształtuje jej wizerunek oraz postawy studentów. Starano się wykazać, że połączenie oferty edukacyjnej i integracja kulturalna tworzą trwałą relację miedzy studentem a uczelnią oraz między absolwentem a uczelnią.
W pracy – jako pierwszą – zastosowano metodę analizy źródeł historycznych opartą na materiałach rękopiśmiennych i drukowanych. W sposób szczególny przebadano: dokumenty erygujące jednostki, sprawozdania, statuty, biuletyny informacyjne, druki ulotne, czasopisma oraz cykliczne publikacje. Kwerenda naukowa objęła archiwa uczelni oraz instytucji publicznych, które posiadają dokumentację dotyczącą ww. działalności kulturalnej. Jako uzupełnienie metody historycznej przeprowadzono wywiady z uczestnikami wydarzeń kulturalnych oraz ich twórcami, które miały wyeksponować detale historyczno-kulturowe badanych zjawisk.
Jako ostatnią wprowadzono metodę empiryczną, która obejmuje przeprowadzenie ankiety dotyczącej stanu kultury akademickiej w Krakowie. W ramach uzupełnienia badań zaprezentowano i poddano analizie wydarzenia utrwalone na fotografiach archiwalnych, które stanowią istotny element historii kultury, a także istotny element antropologii wizualnej.W rozdziale pierwszym czytelnik zapozna się grupami twórczymi, instytucjami i osobowościami tworzącymi lub współtworzącymi kulturę studencką w Wyższej Szkole Rolniczej oraz jej instytucjonalnych kontynuatorach.Rozdział drugi opisuje okres przemiany nazwy uczelni na Akademię Rolniczą. Kolejno przedstawione zostały nowe formy aktywności kulturalnej w okresie funkcjonowania Akademii Rolniczej. W ostatnim rozdziale przeanalizowano obecny stan kultury akademickiej Uniwersytetu Rolniczego oraz przedstawiono perspektywy jego rozwoju.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›