REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

§ 1. Definicje

W niniejszym Regulaminie używa się następującej terminologii:

Księgarnia ‒ księgarnia internetowa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 675 000 21 18, REGON: 000001815, osobowość prawna na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym, prowadzona przez jednostkę organizacyjną ‒ Wydawnictwo UR w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, tel. +48 12 662 51 60, e-mail: magazyn@urk.edu.pl.

Adres elektroniczny ‒ aktywne konto e-mail służące do stałego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej podczas realizacji zamówienia.

Forma płatności ‒ sposób dokonania zapłaty za zakupiony Towar, czyli płatność za pomocą przelewu elektronicznego, BLIKU, karty płatniczej, przelewu tradycyjnego lub za pośrednictwem innego systemu płatności elektronicznych zaakceptowanego przez Księgarnię.

Klient ‒osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Konsument ‒ Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu.

Konto Klienta ‒ funkcjonalność pozwalająca na korzystanie z Księgarni, a w szczególności z Koszyka, gromadząca dane dotyczące historii zamówień i preferencji Klienta co do sposobu płatności.

Koszyk ‒ funkcjonalność oferowana Klientowi przez Księgarnię, pozwalająca na realizację zamówienia.

Regulamin ‒ niniejszy Regulamin informujący o obowiązkach, zasadach korzystania oraz uprawnieniach obu stron Umowy, dostępny pod adresem https://www.wydawnictwo.urk.edu.pl

Towar ‒ produkty umieszczone w Księgarni przeznaczone do sprzedaży.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni internetowej dostępnej pod adresem: http://www.wydawnictwo.urk.edu.pl.

2. Do korzystania z Księgarni, w tym składania zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego Konta Klienta oraz otrzymywania informacji o zapowiedziach, nowościach i promocjach niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer lub urządzenie mobilne.

3. Korzystanie z Księgarni jest uzależnione od akceptacji polityki cookies i polityki prywatności. Brak akceptacji plików cookies może powodować niewłaściwe funkcjonowanie Księgarni.

4. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach publikacji znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

5. W działalności Księgarni mogą wystąpić przerwy w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub przeprowadzenia innych prac konserwacyjnych. Informacja o przerwach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Księgarni.


§ 3. Złożenie i realizacja zamówień

1. W celu założenia Konta Klienta (rejestracji) Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, wskazać swój Adres elektroniczny (e-mail), wprowadzić hasło dostępu oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu, co oznacza jego akceptację.

2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, Klient otrzymuje na adres wskazany w trakcie rejestracji wiadomość z potwierdzeniem rejestracji Konta Klienta. W celu dokończenia rejestracji Konta Klienta konieczne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w e-mailu.

3. Rejestracja odbywa się jednorazowo. Kolejne zamówienia mogą być składane na podstawie uprzednio zarejestrowanego loginu i hasła Klienta. W przypadku utraty hasła dostępu Klient może odzyskać możliwość logowania do Konta Klienta za pomocą swojego e-maila podanego w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu złożenia zamówienia w Księgarni za pośrednictwem Konta Klienta należy: zalogować się do Konta Klienta z wykorzystaniem loginu oraz hasła dostępu, dokonać wyboru odpowiedniego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka, wskazać sposób dostawy, wprowadzić adres dostawy (jeśli jest inny od wskazanego w Koncie Klienta), podać dane do wystawienia faktury, wybrać formę płatności spośród dostępnych opcji i potwierdzić zamówienie przyciskiem „Złóż zamówienie”.

5. W celu złożenia zamówienia w Księgarni bez rejestracji konieczne jest: dokonanie wyboru odpowiedniego Towaru poprzez dodanie go do Koszyka, zaakceptowanie Regulaminu, wskazanie e-maila, danych osobowych, wybranie sposobu dostawy, wskazanie adresu dostawy (jeśli jest inny niż podany adres zamieszkania), podanie danych do wystawienia faktury, wybranie formy płatności spośród dostępnych opcji i potwierdzenie zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie”.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Zamówienia przyjmowane są ze strony www.wydawnictwo.urk.edu.pl lub mailowo na adres: magazyn@urk.edu.pl.

7. Księgarnia dokonuje na bieżąco weryfikacji dostępności Towaru oferowanego do sprzedaży. W przypadku gdy Towar jest niedostępny w magazynie, na stronie internetowej Księgarni przy opisie Towaru pojawia się stosowna adnotacja. W przypadku gdyby Towar nie został oznaczony jako niedostępny pomimo jego braku w magazynie, a Klient złożył zamówienie, Klient zostanie poinformowany o niedostępności Towaru drogą elektroniczną na e-mail wskazany przez Klienta.

8. Jeżeli Towar jest dostępny, Księgarnia przyjmuje zamówienie do realizacji, o czym Klient jest informowany drogą elektroniczną na Adres elektroniczny wskazany przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera wykaz zamówionych produktów, ich ceny jednostkowe oraz cenę łączną.

9. Z chwilą potwierdzenia przez Księgarnię przyjęcia zamówienia do realizacji między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

11. Zamówienie może zostać zmienione do chwili nadania przesyłki przez Księgarnię. W celu zmiany zamówienia należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Księgarnią.

12. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych i upływa od dnia złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych pozycji.

13. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

14. Koszt dostarczenia przesyłki jest zgodny z cennikiem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz jest podawany Klientowi w czasie składania zamówienia.

15. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez pocztę.

16. Księgarnia nie prowadzi sprzedaży w trakcie inwentaryzacji oraz w czasie urlopów i przerwy wakacyjnej. Odpowiednia informacja na ten temat jest umieszczana na stronie głównej Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: www.wydawnictwo.urk.edu.pl


§ 4. Formy płatności

1. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym Klient powinien dokonać płatności za zamówiony Towar w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym otrzymał e-mail z potwierdzeniem przyjęcia przez Księgarnię zamówienia.

2. Brak płatności w terminie wskazanym w ust. 1 spowoduje anulowanie zamówienia i będzie rozumiany jako odstąpienie Klienta od umowy. O anulowaniu zamówienia Księgarnia poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym w poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia. Należność należy wpłacić na rachunek bankowy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 83 2490 0005 0000 4600 8305 7025 Alior Bank SA.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media SA.

5. Dostępne formy płatności to:

1) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

2) szybkie przelewy (ePrzelewy): Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank), Millennium Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska SA, Płać z Plus-Bank (Plus Bank SA), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy SA), BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.), Getin Noble Bank S.A., Płać z Getin Bank, Płać z Noble Bank, Krajowa Izba Rozliczeniowa SA (Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS), Płacę z Nest Bank, Envelo Bank, Santander 24 Przelewy, BNP Paribas, Bank Nowy BFG SA, Bank Spółdzielczy w Sztumie.

6. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Za realizację płatności uznaje się zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Księgarni.

8. Księgarnia lub operator systemu płatności elektronicznych poinformuje Klienta o zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.

9. Księgarnia poinformuje Klienta o nadaniu przesyłki na adres wskazany przez Klienta.


§ 5. Dostawa

1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Na czas otrzymania zamówienia przez Klienta składają się czas realizacji zamówienia (liczony od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Księgarnię) oraz czas dostawy (liczony do dnia dostarczenia Towaru Klientowi).

3. Koszt przesyłki określa Załącznik Nr 1.

4. W chwili odbioru produktów Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Księgarni widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki, spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą.

§ 6. Reklamacje

1. Towar dostępny w Księgarni objęty jest dwuletnią rękojmią za wady. Księgarnia ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W przypadku stwierdzenia wad Towaru Klient winien skontaktować się z Księgarnią telefonicznie (tel. 12 662 51 60) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: magazyn@urk.edu.pl). Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedłożeniu Księgarni protokołu szkody, podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

3. W celu złożenia reklamacji, gdy zakupiony Towar okazał się wadliwy, Klient powinien przesłać do Księgarni formularz reklamacyjny z opisem stwierdzonej wady Towaru. Formularz stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony formularz można przesłać w wersji papierowej na adres podany w §1 pkt 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan) na adres e-mail magazyn@urk.edu.pl.

4. Zwrot reklamowanego Towaru, wraz z oryginałem dowodu zakupu, może nastąpić po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji przez Księgarnię i w sposób z nim ustalony. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru ponosi Księgarnia.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Księgarnię nastąpi w terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Księgarnię reklamowanego Towaru. Klient zostanie poinformowany o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji pocztą elektroniczną.

§ 7. Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania Towaru.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu (fakturą) oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy do siedziby Wydawnictwa (al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia zwróci Konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności.

4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje zakupów Towaru będącego nagraniami dźwiękowymi lub audiowizualnymi albo programami komputerowymi, dostarczanymi w zamkniętym (zafoliowanym) opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po jego dostarczeniu do Konsumenta.

§ 8. Ochrona danych osobowych

1. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię i nazwisko, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, e-mail i telefon.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie danych osobowych wskazanych w ust. 1, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

3. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.

4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@urk.edu.pl, tel.: 12 662 41 97.

5. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

7. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą upoważnieni pracownicy Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, realizujący obsługę zamówień oraz podmioty, za pomocą których nastąpi dostarczenie Towaru do Klienta.

8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

9. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia takiej zgody, jej cofnięcie lub żądanie usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych skutkować będzie niemożnością realizacji zamówienia.

10. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.03.2022 r.

2. Przyjmuje się, że Zamawiający w Księgarni internetowej należącej do Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, prowadzonej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, składając zamówienie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Księgarnia może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych, o czym poinformuje na stronie Księgarni internetowej.


Regulamin Księgarni internetowej WUR - pobierz plik .pdf
Załącznik nr 1 Koszty przesyłki.pdf
Załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - pobierz plik .doc
Załącznik nr 3 Reklamacja towarów - pobierz plik .doc

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›