Pieniny przyroda i człowiek

Praca archiwalna
wyd. 1, 2022, 347 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-64-9


Na treść Monografii składają się głównie prace poświęcone przyrodzie nieożywionej i wartościom kulturowym oraz w mniejszym stopniu prace ze świata roślin i grzybów.

Pierwszą cześć tomu otwierają dwie prace ściśle powiązane ze sobą, wnoszące szereg ciekawych i nowych informacji na temat geologii Pienin. Na tle rozważań naukowych przewijają się sylwetki dwóch wybitnych, nieżyjących już badaczy geologii Pienin – profesora Krzysztofa Birkenmajera oraz doktora Ludwika Horwitza.

Kolejny rozdział poświęcony jest hydrologii. Przedstawia wieloletnie obserwacje dynamiki wybranych źródeł pienińskich. W pracy przeprowadzono analizę krzywych recesji, oceniono rezerwy wód podziemnych oraz postawiono prognozy ich potencjalnych wydajności.

W części poświęconej przyrodzie ożywionej znalazły się trzy prace. Pierwsza z nich poświęcona jest grzybom wielkoowocnikowym występującym w pienińskich rezerwatach przyrody. W drugiej scharakteryzowano wyjątkowo rzadki w Polsce epifityczny mech – miecherę pierzastą. Przedstawiono mapę jego występowania w Pieninach na tle rozmieszczenia gatunku w Polskich Karpatach. Trzecia z prac przedstawia analizę struktury populacji cisa pospolitego , aktualny stan i wielkość zasobów oraz zmiany demograficzne gatunku jakie dokonały się w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat na obszarze Parku.

W części poświęconej wartościom kulturowym zaprezentowano wyniki będące kontynuacją wieloletnich badań. Pierwsza z prac zamyka cykl doniesień archeologicznych z badań powierzchniowych, druga – oparta o najnowsze badania – uzupełnia dane o zamku Pieniny.

Na uwagę zasługuje rozdział ukazujący zmiany zagospodarowania przestrzennego w okresie ostatnich 25 lat, które nastąpiły w gminach sąsiadujących z Pienińskim Parkiem Narodowym. Wskazano najbardziej newralgiczne obszary, w których następują szybkie zmiany w krajobrazie utrudniające łączność ekologiczną pomiędzy Parkiem a sąsiadującymi pasmami górskimi.

Monografię uzupełniają ciekawe wspomnienia i nieznane fakty z działalności profesora Walerego Goetla – zasłużonego działacza na rzecz utworzenia pierwszego w Europie pogranicznego parku narodowego w Pieninach.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›