Obszary problemowe. Uwarunkowania, identyfikacja, sanacja

Praca archiwalna

wyd. 1, 2015, 172 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-24-9

Niniejsza monografia porusza różnorodne zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z obszarami problemowymi. Składa się z ośmiu części, w których w różnym stopniu położono nacisk na przesłanki występowania obszarów problemowych, ich identyfikację przy zastosowaniu metody delimitacji, wskazanie działań naprawczych (sanacyjnych).

W części pierwszej, na podstawie literatury przedmiotu, dokonano wprowadzenia do zagadnienia obszarów problemowych. W rozdziale drugim dokonano identyfikacji współczesnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego oraz określenia jego stopnia na przykładzie obszarów wiejskich Polski Północnej i Niemiec Wschodnich. Część trzecia traktuje o rolniczych obszarach problemowych w Polsce Północnej. W części czwartej niniejszej pracy przedmiotem rozważań są miejskie i wiejskie obszary funkcjonalne występujące na terenie Polski Północnej. Rozdział piąty traktuje o problemach rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na terenach miejskich. Część szósta przedstawia bardzo istotny z punktu widzenia organizacyjno-przestrzennego aspekt kształtowania struktury obszarowej gospodarstw rolnych. Rozdział siódmy natomiast dotyczy podmiejskiej strefy Warszawy, która od 1989 roku objęta jest procesem intensywnej urbanizacji gruntów rolnych. Swoistym rodzajem obszarów problemowych są m.in. parki narodowe, w których ochrona przestrzeni sprowadza się do integracji kwestii sozologicznych z kulturowymi. Przedmiotem rozważań rozdziału ósmego, na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego, są zagadnienia dotyczące tego, w jaki sposób wiązać elementy przyrodnicze i kulturowe przy ich udostępnianiu, czy chronić czy też przeciwdziałać ekspansji przyrody, odtwarzać czy pozostawiać czasowi ślady ekspansji ludzkiej itp.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›