Modelowanie przebiegu autostrady z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi

50,00

wyd. 1, 2022, 175 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-67-0


Budowa autostrady obok pozytywnego działania, przejawiającego się obniżeniem kosztów transportu i pobudzeniem rozwoju gospodarczego, ma również skutki negatywne, odczuwalne zwłaszcza w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Inwestycja o tak szerokim zasięgu powoduje obniżenie możliwości dochodowych gospodarstw położonych w strefie jej oddziaływania. Przejawia się to utratą gruntów przejmowanych pod budowę autostrady, obniżeniem ich możliwości produkcyjnych oraz pogorszeniem ukształtowania rozłogów gospodarstw.

Określenie wpływu budowy autostrady na gospodarstwa rolne i uprawiane przez nie grunty jest niezbędne do oszacowania wysokości odszkodowań za poniesione przez gospodarstwa rolne straty. Niekorzystne oddziaływanie autostrady na położone w jej pobliżu grunty może być określone za pomocą znanych metod szacowania wartości gruntów rolnych, ponieważ uwzględniają one zazwyczaj wszystkie kierunki tego oddziaływania.

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie modyfikacji uproszczonej metody oceny oddziaływania inwestycji liniowej na grunty rolne w formie opracowanych algorytmów, które w automatyczny sposób realizują trzy etapy przewidzianych w ramach tej metody działań: pozyskanie danych z mapy, obliczenie strat dla gruntów rolnych wynikających z lokalizacji autostrady oraz wizualizację jej przebiegu.

Metoda oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne może być wykorzystana także do oceny różnych wariantów przebiegu inwestycji drogowej dzięki porównaniu obliczonych strat i wyborowi najmniej ingerującego w rolniczą przestrzeń produkcyjną wariantu. Głównym założeniem przyjętym w pracy jest teza, iż specyficzne cechy autostrady (związane m.in. z jej liniowym kształtem) pozwalają na daleko idące uproszczenie oceny jej oddziaływania na grunty rolne. Uproszczenia te dotyczą przede wszystkim oszacowania ilości i jakości gruntów przejmowanych pod budowę autostrady i pozostających pod jej wpływem oraz wydłużania dróg transportu rolnego do obsługiwanych przez gospodarstwa rolne pól i pogorszenia rozłogu działek, czyli ich układu, kształtu i powierzchni.

Badania nad uproszczoną metodą oceny oddziaływania autostrady na grunty rolne zostały przeprowadzone eksperymentalnie wzdłuż istniejącego odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem w województwie małopolskim. Opracowana metoda została zweryfikowana we wsi Szczepanów, położonej w powiecie brzeskim, przez porównanie uzyskanych wyników z ocenami oddziaływania autostrady określonymi innymi metodami.


Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›