Analiza danych przestrzennych na potrzeby ochrony środowiska za pomocą narzędzi GIS

43,50

wyd. 1, 2017, 214 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-64758-69-0

Książka ta jest adresowana do studentów kierunków Gospodarka Przestrzenna, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska i Architektura Krajobrazu, jak również do wszystkich zainteresowanych metodami i możliwościami obróbki danych przestrzennych przy zastosowaniu ogólnodostępnych źródeł danych i programów Open Source. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym zamieszczono słowniczek wyjaśniający pojęcia zawarte w pracy. Rozdział drugi przedstawia aspekty prawne ochrony środowiska, wynikające z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o ochronie przyrody. W rozdziale trzecim omówiono pokrótce wybrane aspekty prawne dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, a wynikające z treści ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdział czwarty prezentuje opracowania wyjściowe stanowiące podstawę realizacji analiz przestrzennych, tj. mapę ewidencji gruntów i budynków oraz mapę glebowo-rolniczą. W rozdziale tym skupiono się na technicznych atrybutach wymienionych opracowań. W rozdziale piątym zaprezentowano aspekty techniczne opracowania studiów na potrzeby ochrony środowiska, a także planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rozdział szósty zawiera kolejno analizy i studia o charakterze przyrodniczym, w tym analizę przestrzenną wyników waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przestrzennego zróżnicowania jakości i przydatności rolniczej gleb, przestrzenne rozmieszczenie grup użytków gruntowych, stopni trudności uprawy roli, uwilgotnienia gleb oraz erozji wodnej powierzchniowej. W rozdziale siódmym przedstawiono analizy wykorzystywane na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›