Innowacje społeczne na obszarach wiejskich – ujęcie interdyscyplinarne

Praca archiwalna
wyd. 1, 2022, 178 s.
format B5, oprawa miękka
ISBN 978-83-66602-51-9

Niniejsza monografia stanowi zbiór opracowań naukowych autorów reprezentujących różne ośrodki. Zróżnicowane podejście do kwestii innowacji odzwierciedla struktura tych prac. Autorzy rozważają w nich problematykę nowych rozwiązań aktywizujących społeczności lokalne. Obecność na obszarach wiejskich różnego rodzaju przedsiębiorczości skutkuje podejmowaniem oddolnych działań aktywizujących i wzmacniających kapitał społeczny. Monografia składa się z dwóch części, w ramach których usystematyzowano prace według rodzaju innowacji społecznych.

W pierwszej części, zatytułowanej „Gospodarstwa opiekuńcze jako przykład innowacji społecznej na wsi”, artykuł Konrada Stępnika porusza ogólne kwestie związane z  ideą gospodarstw opiekuńczych w  kontekście przemian modernizacyjnych zachodzących na obszarach wiejskich w Polsce. Z kolei praca Wioletty Knapik i Adama Bartoszka zawiera rozważania na temat potencjału gospodarstw rolnych i ich gotowości do poszerzenia działalności o usługi opiekuńcze dla osób starszych. Ostatnia praca wieńcząca część pierwszą monografii porusza problem innowacji społecznych na przykładzie gospodarstw opiekuńczych. Adam Dąbrowski analizuje uwarunkowania – stymulanty i destymulanty przedsiębiorczości mieszkańców obszarów wiejskich i ich skłonności do podejmowania działań mających na celu zaspokajanie potrzeb osób starszych.

Część druga monografii, zatytułowana „Innowacje społeczne na obszarach wiejskich”, grupuje prace stanowiące przegląd różnych innowacyjnych przedsięwzięć skierowanych do wiejskich społeczności lokalnych. Robert Skrzypczyński przedstawia zarządzanie obiegiem podstawowych zasobów (wody, energii i pożywienia) w ekowioskach – wspólnotach, które są zorientowane na cele ekologiczne, stanowiąc przykład wdrażania działań opartych na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Włodzimierz Okrasa i Michał Kober rozważają determinanty przedsiębiorczości na tle podejmowanych działań innowacyjnych. Na podstawie wyodrębnionych wskaźników oszacowali poziom innowacji w odniesieniu do regionów Polski. Jacek Szczepański porusza w swej pracy jeden z największych problemów na wsi w zakresie infrastruktury, a mianowicie transport osób. Analizowane jest zjawisko wykluczenia komunikacyjnego, które w  połączeniu z  innymi problemami społecznymi dotykającymi mieszkańców wsi, jest szczególnie dotkliwy dla osób w podeszłym wieku. Kolejnym opracowaniem zamieszczonym w drugiej części monografii jest artykuł Włodzimierza Durki „Innowacja społeczna na wsi: proces adaptacji do instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy domowej”. Z badań empirycznych przeprowadzonych przez Autora wynika, że wśród instytucji sprzyjających rozwiązywaniu problemów przemocy domowej respondenci wskazywali na pierwszym miejscu pracowników socjalnych, szkoły, policjantów i kuratorów sądowych. Praca wieńcząca monografię, autorstwa Jacka Puchały, zawiera wyniki badań stanowiące zbiór najważniejszych informacji odnoszących się do preferencji i oczekiwań potencjalnych użytkowników projektowanego portalu Wirtualne Pole. Projekt zakłada skonstruowanie i wdrożenie nowatorskiego modelu sprzedaży produktów rolnych w postaci serwisu internetowego, który umożliwi zamówienie uprawy produktów rolnych bezpośrednio u rolnika, na konkretnym, wydzielonym obszarze pola.

Bestsellery

Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›