Etyczne i naukowe standardy wydawnicze

 1. Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej, przeciwdziałając nieuczciwym praktykom publikacyjnym. W tym celu stosuje wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), a w szczególności:

 1. Wymaga od autorów i współautorów określenia ich wkładu w napisanie i opublikowanie dzieła naukowego oraz zamieszcza w widocznym miejscu (okładka, karta tytułowa, strona redakcyjna) nazwiska wszystkich autorów, współautorów i współpracowników.

 2. Przeciwdziała praktykom tzw. ghostwritingu i guest authorship, będących przejawem nierzetelności naukowej; w razie ujawnienia takich praktyk powiadamia redaktorów naukowych odpowiedzialnych za publikacje danego Wydziału lub redaktorów naukowych (naczelnych) czasopism.

 3. Przestrzega zasady ujawniania w pracach źródeł finansowania badań, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszystkich ewentualnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację tych prac.

 4. Wymaga podawania przez autorów źródeł danych wykorzystanych w publikacji (źródło, opracowano na podstawie itd.), w sytuacjach wątpliwych żąda przedłożenia danych źródłowych do weryfikacji.

 5. Dba o niepublikowanie prac wielokrotnych, zbędnych lub konkurencyjnych (np. opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub będących tłumaczeniem tekstu już opublikowanego).

 6. Wymaga od autorów cytowania publikacji, które miały wpływ na powstanie pracy.

 7. Stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu (w razie stwierdzenia naruszenia praw autorskich informuje o tym autora, współautorów, recenzentów i redaktorów naukowych); naruszenie ww. praw stanowi podstawę do odrzucenia pracy.

 8. Dba o właściwy dobór recenzentów przez redaktorów naukowych i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu recenzowania; nie akceptuje wyznaczania na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych; czuwa nad tym, aby proces recenzji przebiegał w sposób bezstronny; przekazuje teksty do recenzji co najmniej dwóm niezależnym recenzentom, którzy są specjalistami z zakresu tematyki recenzowanej pracy.

 9. W recenzjach artykułów do czasopism naukowych stosuje regułę podwójnej anonimowości (double-blind review proces).

 1. Wydawnictwo zapewnia prawidłowy przebieg procesu wydawniczego, od recenzji po druk publikacji, zgodny za zasadami etycznymi i dobrymi praktykami wydawniczymi:

 1. Recenzentów prac (dwóch) wyznaczają redaktorzy naukowi Wydziałów (monografie naukowe) lub redaktorzy naukowi (naczelni) czasopism.

 2. Recenzje przekazywane są autorom za pośrednictwem redaktorów naukowych Wydziałów lub redaktorów naukowych (naczelnych) czasopism. Autor zobowiązany jest poprawić pracę według wskazań recenzentów. Jeżeli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, jest zobowiązany do przygotowania na piśmie odpowiedzi na recenzję, którą redakcja Wydawnictwa przekazuje recenzentowi. W razie recenzji negatywnej praca jest odrzucana.

 3. Opracowania redakcyjnego i korekt językowych tekstów dokonują redaktorzy pracujący w Wydawnictwie lub współpracujący z nim, o kierunkowym wykształceniu (filolodzy lub specjaliści w dziedzinie edytorstwa).

 4. Skład komputerowy i opracowanie graficzne, z uwzględnieniem obowiązujących zasad edytorskich i typograficznych, wykonują profesjonalni składacze i graficy.

 5. Przestrzegana jest rygorystycznie zasada korekty autorskiej. Wszystkie prace muszą zostać zaakceptowane do druku przez autorów.

 6. W całym procesie Wydawnictwo przestrzega zasad edytorskich, zasad prawa autorskiego (np. w zakresie cytowań, publikacji ilustracji i fotografii pochodzących z innych źródeł itd.) oraz dobrych obyczajów.Wykonanie strony: weboski.pl
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się ›